VI Jornades de Conferències de Enginyeria Electrònica
al Campus de TERRASSA

Novembre - Desembre 2000


PRESENTACIÓ
Jornada
Matí 
12h a 2h 
Tarda 
19h a 21h 
13 – Novembre

Sistema de telegestión per una red pública de  suministre d'aigues ( .PDF)

Jose Luis Romeral. ETSEIT (Imatge)

Filtre actiu basat en un convertidor trinivell (.PDF)
 

Manel Lamich EUETIT(Imatge)

Processat d' imatges de fluids geofísics mitjançant camps vectorials eulerians(.PDF)

Vicenç Parisi EUETIT(Imatge)

Control d’accessos a laboratori de I+D (.PDF)
 

Carles Jaén. EUETIT (Imatge)

20 – Novembre
Calitat a la xarxa electrica.¿Com mesurar-la?(.PDF) 

 Josep Balcells  ETSEIT (Imatge)

Classificació de reguladors trifàsics d'intensitat (.PDF)

Emiliano Aldabas. EUETIT(Imatge)

Perturbacions conduides en onduladors(.PDF)

David González. ETSEIT(Imatge)

Control directe de parell en motors d’inducció(.PDF)

Antoni Arias.EUETIT(Imatge)

27 – Novembre

Sondes de camp magnétic per la detección de problemas EMC en PCB(.PDF)

David Gonzalez –Xavier Gago( Imatge)

Correcció de codis aplicant  xarxes neuronals(.PDF)
 

Lluis Ferrer  EUETIT(Imatge)

Control electrònic de motors térmics aplicat a aeromodelisme(.PDF)

Josep Mª Domingo – Lluis Ferrer EUETIT(Imatge)

Sistema de visió per computador per control industrial(.PDF)

Montserrat Corbalan. EUPM (Imatge)

04 – Desembre
Presentación de  AENOR

Jaume Riu Director Delegación Barcelona (Imatge)

Writing guidelines for engineers(.PDF)

Marc Parisi. IES Jaume I

Avaluació de sistemes de reconeixement biomètric(.PDF)

Virginia Espinosa. EUP Mataró(Imatge)

L'habitatge energèticament autònom¿ Realitat o utopia?(.PDF)

Joan Salaet EUPM (Imatge)

11 – Desembre

Com comprar components comercials. Situació actual (.PDF)

Jordi Mayné  SELCO(Imatge)

Compensació d'energia reactiva amb condensadors estàtics mitjançant un interruptor hibrid contactor-tiristor.(.PDF)

Salvador Alepuz. EUP Mataró (Imatge)

LGAI Technological Center, Centre de mesura de EMC(.PDF)

Carlos Poyatos  LGAI (Imatge)

El futur de la titulació d'enginyeria tècnica electrònica(.PDF)
Rafael Pindado EUETIT

18 - 
Desembre

Sistemes d'aprofitament solar fotovoltàic aïllats de la xarxa

(.PDF) 
Montserrat Mata ETSEIB (IMatge)
Control PID fuzzy tendint a control PWM(.PDF)
Lluis Ferrer EUETIT(Imatge)

Control LQR amb acció integral. Aplicació a un rectificador boost de tres nivells(.PDF)

Josep Pou. EUETIT (Imatge)

Supervisió difusa d'un regulador PID de velocitat(.PDF)

Mohamed Rashid..ChekkouriDEE Terrassa(Imatge)

El diploma de gestió industrial: una nova experiència a la UPC(.PDF)

Imma Martinez. EUPM (Imatge)

 

Cloenda a càrrec del Delegat del Rector al Campus de Terrassa.

 Joan Antó(Imatge)

Al final de cada sessió es preveu temps per a un debat